Obchodní podmínky

V našem obchodě platí tyto obchodní podmínky a doporučujeme, aby jste se s nimi před nákupem seznámili.

Obecná ustanovení

Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu v internetovém obchodě www.hedvabnesaly.com (IČ: 74430831). Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu se zákony České republiky. Vztah spotřebitele a prodávajícího, pokud v obchodních podmínkách není stanoveno jinak, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb. (O ochraně spotřebitele). Vztahy jiného charakteru než spotřebitel a prodávající, pokud v obchodních podmínkách není stanoveno, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník). Všechny uvedené zákony jsou včetně pozdějších předpisů, změn a doplnění.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud jsou smluvními stranami spotřebitel a dodavatel nebo prodávající.
Dodavatel nebo prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné činnosti. Je to osoba, která přímo nebo prostřednictvím dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující nebo spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu kupujícího s jeho návrhem objednávky, tedy závazným potvrzením prodávajícího. Doručením vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

Informace o kupní smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy stvrzuje kupující souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Kupující je před provedením objednávky upozorněn na obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní a reklamační řád tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Obchodní podmínky a reklamační řád je přímo přístupný z webových stránek všem jejím uživatelům. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. V případě potřeby lze uzavřít smlouvu i v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není poskytnuta třetím osobám. Kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou jasně včleněny do objednávacího procesu a kupující má před dokončením objednávky možnost znovu ji zkontrolovat a upravit.

Objednávka

Možnosti provedení objednávky

 • on-line na webových stránkách www.hanakristel.vnetu.cz
 • e-mailem zasláním objednávky na e-mailovou adresu hanakristel@seznam.cz
 • telefonicky na čísle


 • Náležitosti objednávky
 • Jméno, fakturační adresa, IČ, DIČ
 • dodací jméno a adresa v případě, že se liší od fakturačních údajů
 • telefonní spojení
 • kód, popis, množství a cena zboží dle platného ceníku
 • další údaje a specifické podrobnosti objednávky

Závaznost objednávky

Každý z výše uvedených způsobů objednávky je závazný. Elektronická objednávka je platná po dokončení objednávky po vyplnění všech nutných údajů. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího. Náklady na objednávku odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu se zákony České republiky, především se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Všechny údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu a nikdy nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimku představují informace nutné pro bezproblémové doručení zboží. Tyto informace jsou v minimálním rozsahu předány externímu dopravci. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Provozovatel webových stránek je registrovaným zpracovatelem osobních údajů dle platné právní úpravy. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací list. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V tomto případě se prodávající zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky...).
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá. Pokud kupující zboží zaplatil a skutečná cena je nižší než zaplacená, bude rozdíl těchto částek poukázán zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena zboží je vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží dle zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, § 53, odstavec 7 . Toto právo není určeno pro řešení reklamace zboží. Pokud se kupující rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to písemnou formou na adresu prodávajícího. Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud je to možné, i v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • spočívajících ve hře nebo loterii

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, porušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku. Tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy. Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.
Při platbě převodem na účet a osobním převzetí můžete zboží vyzvednout jen při předložení OP, v případě vyzvednutí zboží jinou osobou než osobou uvedenou v objednávce je potřeba uvést jméno osoby v poznámce objednávky.

Platební podmínky

Za provedenou objednávku v internetovém obchodě lze platit při převzetí zboží, pokud zákazník vybere platbu na dobírku.
Za nákup je možné platit i převodem příslušné finanční částky na účet 2400338309/2010. Při této platbě je nutné, kvůli identifikaci platby, uvést variabilní symbol, kterým je číslo objednávky. Zboží je odesláno po připsání částky na náš účet.

Dopravní podmínky

Dopravní firma zajišťuje doručení zboží po celé ČR. Zboží je doručeno druhý pracovní den od expedice. Doručení probíhá mezi 8. – 17. hodinou. O expedici zboží, stejně tak jako o každé jiné změně stavu objednávky, je zákazník informován e-mailem. V den doručení bude klient kontaktován pomocí sms nebo telefonicky přímo dopravní firmou a mohou být dohodnuty podrobnosti ohledně doručení zásilky.
Při nákupu nad 2000Kč je doprava zdarma po celé ČR. Objednávce s celkovou cenou nižší než 2000Kč bude účtováno dopravné, v závislosti na druhu dopravy. Cena dopravy je zobrazena společně se všemi položkami objednávky.